Delphi VJ VB VC 討論 聯繫 首頁
MS VJ 參考文件

 四主方法
 運算子
 流程敘述
 初探 JAVA
 JAVA 套件
 網頁 JAVA
 JAVA 網頁(上)
 JAVA 網頁(下)
 事件應用
 佈局控制

作品介紹

免費下載

廠商軟體


Java運算子(Operators)

算數運算子

定義

算數運算子

Java 語言

一般表示式

算數結果

+

5+7

5+7

12

-

5-6

5-6

-1

*

4*2

4x2

8

/

4/2

4÷2

2

模數

%

5%2

5 mod 2

1


算數指定運算子

指定運算子

Java 語言

一般表示式

範例

+=

a += b

a = a+b

a += 5

-=

a -= b

a = a-b

a -= 5

*=

a *= b

a = a*b

a *= 5

/=

a /= b

a = a/b

a /= 5

%=

a %= b

a = a%b

a %= 5


遞增、遞減指定運算子

定義

運算子

範例(a=4)

結果

遞增

++

b=(a++)
b=(++a)
a++
++a

a=5 ,b=4
a=5,b=5
a=5
a=5

遞減

--

b=(a--)
b=(--a)
a--
--a

a=3 ,b=4
a=3,b=3
a=3
a=3


比較運算子

定義

比較運算子

範例(a=7 , b=3)

結果

等於

= =

a= =7
b= =7

True
False

不等於

!=

a!=7
b!=7

False
True

小於

<

a<7
b<7

False
True

大於

>

a>7
b>7

False
False

小於或等於

<=

a<=7
b<=7

True
True

大於或等於

>=

a>=7
b>=7

True
False


邏輯運算子

定義

邏輯運算子

範例(a=true ,b=false)

結果

AND

&&

a && b
b && a
a && a
b && b

False
False
True
False

OR

||

a || b
b || a
a || a
b || b

True
True
True
False

NOT

!a
!b

False
True


位元邏輯運算子

定義

位元邏輯運算子

範例(a是為1的位元,b為0)

結果

AND

a & b
b & a
a & a
b & b
OR

a | b
b | a
a | a
b | b
XOR

︿

a ︿ b
b ︿ a
a ︿ a
b ︿ b
NOT

∼a
∼b位元邏輯指定運算子

定義

邏輯運算子

範例(a=7 ,b=13)

結果

AND

&=

a &= b

OR

|=

a |= b

13

XOR

︿=

a︿=b


位元左右位移運算子

定義

位元位移運算子

語法

範例

結果

左移

<<

a<<b

8<<3

64

右移符號不變

>>

a>>b

11>>2

右移填0

>>>

a>>>b

11>>>2


位元位移指定運算子

定義

位元位移運算子

範例(a=7,b=2)

結果

左移

<<=

a<<=b

28

右移符號不變

>>=

a>>=b

右移填0

>>>=

a>>>=b


條件運算子:【?:】是一個條件運算子,如果問號前面的條件成立,就傳回第一個運算元的值,否則就就傳回第二個運算元的值

定義

條件運算子

範例

傳回值

條件運算子

?:

true ? 1:0
false? 1:0

1
0


運算子的優先順序

優先順序

運算子

最高

()

 

++,--,!,-,∼

 

*,/,%

 

+,-

 

<<>>>>>

 

==,!=

 

 

︿

 

 

&&

 

||

 

?:

最低

=,*=,/=,%=,+=,- =,<<=,>>=,>>>=,&=,|=,^=本網頁由昱得資訊工作室製作(C) Copyright Valor-Studio since in 1993

 

本網站全部內容係屬【昱得資訊工作室】版權所有,轉載必究,
非經正式書面同意,不得將全部或部分內容,以任何方式轉載於其他網站或用於任何商業行為